Principe

Aan elk onroerend goed in België wordt door de overheid een kadastraal inkomen toegekend.  Het betreft o.a. gronden, woningen, fabrieken, kantoorgebouwen, …

Het is een fictief inkomen dat in principe zou moeten overeenkomen met het gemiddeld jaarlijks netto inkomen dat in normale omstandigheden zou kunnen bekomen worden van dit onroerend goed.

De overheid heeft zich vastgelegd op een referentietijdstip, namelijk 01 januari 1975.

Er wordt een kadastraal inkomen bepaald voor elk perceel.

Buitengewone herziening

De Minister van Financiën kan een buitengewone herziening bepalen.

Hij is daartoe zelfs verplicht wanneer de burgemeester van een gemeente of 1/10 van de belastingsplichtigen van de betrokken gemeente aanvraag doen.

De buitengewone herziening is mogelijk voor alle gebouwde en/of ongebouwde onroerende goederen waarin er een belangrijke schommeling van de huurwaarde optreedt.

Deze belangrijke schommeling betreft 15 % of meer van de voormelde huurwaarborg.

Speciale herziening

Voor een welbepaald gebouwd onroerend goed is een speciale herziening van het kadastraal inkomen mogelijk wanneer er nieuwe en blijvende omstandigheden zijn welke hun oorsprong vinden in overmacht, derden of maatregelen bevolen door de openbare macht welke leiden tot een verschil in de netto huurwaarde van minstens 15 %.

Herschatting kadastraal inkomen

Wanneer een onroerend goed wordt bebouwd of er zware verbouwingswerken worden uitgevoerd aan een bestaand onroerend goed kan de administratie overgaan tot een herschatting op basis van een geïndividualiseerde schatting.

In principe moet de belastingsplichtige zelf de administratie op de hoogte brengen van de voltooiïng van de verbouwingswerken en dit binnen een periode van 30 dagen na de ingebruikname.

In de praktijk ziet men dikwijls dat het kadaster zelf overgaat tot het spontaan toezenden van een aangifteformulier.

Het geschatte of herschatte kadastraal inkomen wordt door de administratie aan de belastingsplichtige betekend (officieel ter kennis gebracht) via een aangetekend schrijven.

Wanneer de belastingplichtige niet akkoord is kan hij binnen de twee maand na betekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de algemene administratie der patrimoniumdocumentatie.

Het bewaarschrift moet binnen de twee maand na de betekening worden ingediend met opgave van een alternatief kadastraal inkomen.

Perequatie

In principe worden de bestaande kadastrale inkomens om de 10 jaar herschat door de administratie.

De laatste perequatie werd echter vastgelegd bij wet van 19 juli 1979.

Zoals hierboven vermeld werd de netto huurwaarde bepaald op 01 januari 1975.

Wanneer de volgende algemene herziening wordt gepland is niet bekend.  Als compensatie van het uitblijven van deze aanpassing wordt er sinds het aanslagjaar 1991 overgegaan tot indexering.